Make your own free website on Tripod.com

כדורי הדרגון בול

הסוגים של כדורי הדראגון בול הם: כדורי דראגון בול ארציים, כדורי דראגון בול נאמקיים, וכדורי דראגון בול עם כוכב שחור. כדורי דראגון בול ארציים את הכדורים של כדור הארץ יצר גוד והם קטנים כמו אבנים לדוגמא יש כדור דראגון בול ארצי אחד על הכובע של גוהאן מי שיצליח לאסוף את כל הכדורים יקבל משאלה מהדרקון כמו לכל דרקון, לדרקון יש חוקים משלו למימוש המשאלה.. חוקים:
*מותר להחיות מישהו רק פעם אחת
*אפשר רק משאלה אחת כל פעם
*אפשר להחיות מספר אנשים בו זמנית
*אחרי השימוש בכדורים הכדורים יהפכו לאבנים ויתפזרו ברחבי הארץ והם לא יהיו פעילים
*לאחר שנה הכדורים יהיו פעילים

הדרקון של הכדורים הארציים: שנלונג


כדורי דראגון בול נאמקיים את הכדורים יצר גורו האבא של כוכב הנאמקים הכדורים גדולים פי 3 מהכדורים הארציים ניתן לראות את הכדורים בפרקים האחרונים של דרגון בול לפני שהסדרה נגמרה... חוקים:
*אפשר להחיות אדם יותר מפעם אחת
*אפשר לבקש 3 משאלות בו זמנית
*אי אפשר להחיות מספר אנשים בו זמנית
*אחרי השימוש בכדורים הכדורים יהפכו לאבנים ויתפזרו ברחבי הארץ והם לא יהיו פעילים
*לאחר שנה הכדורים יהיו פעילים

הדרקון של הכדורים הנאמקים: פלוגנה כדורי דראגון בול עם כוכב שחור הכדורים נוצרו על ידי הצד הרשע של גוד שהוא פיקורו, הכדורים מגשימים משאלות רעות חוקים:
*אפשר לבקש משאלה אחת כל פעם
*אחרי שהמשאלה מתגשמת הכדורים יתפזרו ברחבי הארץ
*אם לא יאספו את הכדורים תוך שנה הכוכב יושמד

הדרקון של הכדורים השחורים: שלנלונג רשע